คณะอาจารย์ระดับอนุบาล PDF Print E-mail
Written by office01   
Tuesday, 22 July 2014 06:39

คณะคุณครูระดับอนุบาล

นางณัฐธิดา พวงแก้ว (หัวหน้าวิชาการอนุบาล)

นางอ้อยใจ ชุมวิสูตร (ครูประจำชั้น บ.1/1)

นางสาวจามจุรี เพชรแหลมน้ำ (ครูประจำชั้น บ.1/2,หัวหน้าวิชาการบริบาล)

นางสาวสุภาพร บุญยก (ครูพี่เลี้ยง บ.1/2)

นางสาวณภัสชม ดำนิล (ครูประจำชั้น อ.1/1)

นางสาวกมลเนตร แก้วสุวรรณ (ครูพี่เลี้ยง อ.1/1)

นางยินดี ชมเนียม (ครูประจำชั้น อ.1/2)

นางสาวประกายมาส รักขาว (ครูพี่เลี้ยง อ.1/2)

นางสาวสุภาพร คงแก้ว (ครูประจำชั้น อ.1/3)

นางสาวพัชรี หญีตป้อม (ครูประจำชั้น อ.2/1)

นางสาวจีรวรรณ แก้วกอง (ครูประจำชั้น อ.2/2)

นางสุปราณีย์ ดวงสมุทร (ครูพี่เลี้ยง อ.2/2)

นางสาวกานดา สุวรรณเนาว์ (ครูประจำชั้น อ.2/3)

นางสาวสุเมตตา ทิมรอด (ครูประจำชั้น อ.2/4)

นางสาวพิมภาภรณ์ เวชโภติ (ครูประจำชั้น อ.3/1)

นางวันวิสาข์ ผลสะอาด (ครูประจำชั้น อ.3/2)

นางสาวเพ็ญพิมล แก้วกอง (ครูประจำชั้น อ.3/3)

นางสาวสิริลักษณ์ ยอดทอง (ครูประจำชั้น อ.3/4)

Last Updated on Wednesday, 23 July 2014 02:08
 
กิจกรรม PDF Print E-mail
Written by office01   
Wednesday, 09 July 2014 05:05

โครงการพลังงานสัญจร เปิดโลกก๊าซธรรมชาติ

โดย บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ โรงเรียนภูบดินทร์พิทยาลัย จัดกิจกรรมเพื่อให้ความรู้แก่นักเรียน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 - มัธยมศึกษาปีที่ 3

วันที่ 3 กรกฎาคม 2557

 

 

 

 

Last Updated on Wednesday, 23 July 2014 01:10