วันแม่แห่งชาติ ปีการศึกษา 2556

 กิจกรรมวันแม่ ปีการศึกษา 2556 ของทางโรงเรียนภูบดินทร์พิทยาลัย วันศุกร์ ที่ 9 สิงหาคม 2556

กิจกรรมในปีนี้ได้สำเร็จลุล่วงไปด้วยความซาบซึ้งและอิ่มบุญไปทั้งนักเรียน ครูและ ผู้ปกครอง โดยกิจกรรมได้ดำเนินการตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ด้้วยดี คือ นักเรียนได้ร่วมแสดงออกถึงความจงรักภักดีด่อสถาบันพระมหากษัตริย์ และได้แสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทีต่อมารดา ได้อย่างถูกต้องและเหมาสม

 

Share